Tin về misthy

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo. 

10 ''trai xinh gái đẹp'' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray... xuất hiện trong MV drama học đường Trời giấu trời mang đi với vai trò cameo.