Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Bài 1: Chọn điểm bứt phá

20/01/2020 07:44(1 tháng trước)
Nguồn :  

Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như quan điểm của Đảng đã xác định, không chỉ cần nhận thức, nội lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ của từng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn rất cần một môi trường pháp lý đầy đủ, thông thoáng, phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, là

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước liên tục ban hành nhiều chủ trương, quyết sách tạo đòn bẩy để kinh tế tư nhân có môi trường công bằng, bình đẳng như các thành phần kinh tế khác, có cơ hội ngang nhau để bứt phá đi lên.

Làm rõ hơn chủ trương lớn và nhất quán này của Đảng, nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2020, Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu loạt 3 bài với tiêu đề Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chú thích ảnh
 Phát triển kinh tế tư nhân với nghề nuôi cá lồng bè ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời mới hơn một tháng, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Trong bức thư Bác đã nhấn mạnh vai trò to lớn của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy hoàn toàn nền độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, Nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Hơn 70 năm qua đã chứng minh ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945 vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giới công thương đã được Đảng hiện thực hóa qua hàng loạt chủ trương, đường lối. Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12.1986) khởi xướng công cuộc đổi mới với chính sách kinh tế nhiều thành phần gồm kinh tế, xã hội chủ nghĩa, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tự nhiên ở vùng núi cao. Đến Đại hội VII, đặc biệt từ Hội nghị Trung ương 2 khóa VII (1992), kinh tế tư nhân đã được coi trọng và khuyến khích phát triển “không hạn chế về quy mô và địa bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm”. Đại hội VII tiếp tục làm rõ hơn bằng việc khẳng định vị trí “kinh tế tư nhân được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, theo sự quản lý, hướng dẫn của nhà nước”. Đồng thời, địa vị kinh tế của mỗi người dân được xác định cụ thể “mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp”.

Đại hội VIII (7/1996) của Đảng tiếp tục khẳng định tính nhất quán lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần trên cơ sở mọi thành phần kinh tế đều được đối xử bình đẳng, nhà nước tạo mọi điều kiện để các doanh nhân yên tâm đầu tư làm ăn lâu dài.

Qua các Đại hội IX, X, XI, XII, vấn đề phát triển kinh tế tư nhân nhiều lần được đưa ra thảo luận nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Vị thế của kinh tế tư nhân không chỉ được khẳng định trong các văn kiện của Đảng mà còn được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp năm 2013: “1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; 2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; 3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”.

Chọn mặt gửi vàng

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh việc “hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”. Quan niệm kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế” tại Đại hội XII cho thấy bước đột phá về nhận thức của Đảng ta so với giai đoạn trước, khi chúng ta chỉ coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Từ đây kinh tế tư nhân đã được lựa chọn là một điểm bứt phá của nền kinh tế đất nước, với kỳ vọng lớn lao là tận dụng được tiềm năng của lực lượng này để có những đóng góp xứng đáng vào sư phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tiếp tục yêu cầu phải phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng, để thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, Hội nghị đã ban hành Nghị quyết số 10 - NQ/TW (6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ. Đây được xem là quan điểm rất tích cực trong đổi mới về tư duy phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng mọi cơ hội, các nguồn lực, nhất là nguồn lực về vốn và đất đai, tài nguyên.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98-NQ/CP, ngày 3/10/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Chính phủ xác định rất cụ thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân tập trung vào ba nhóm chủ trương chính sách lớn trong Nghị quyết số 10-NQ/TW là: tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hai năm qua, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển. Nhiều cơ chế, chính sách mới đã được ban hành; nhiều giải pháp đã được triển khai, tất cả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, góp phần phát triển kinh tế tư nhân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế- Bài 2: Rộng đường để kinh tế tư nhân 'cất cánh'

Tag :Nha ,Nhàn ,Từ đó ,Từ Đông Đông ,K 1 ,Đông Đông ,Chí Nhân ,Ha canh noi anh tap 9 ,Sự Kiện Liên Quân ,Táo quân vi hành ,Bố già tập 3 ,Nguyễn Trần Trung Quân ,Đỗ Duy Mạnh ,thể thao ,Đặng Văn Lâm ,5 chú tiểu ,Duy Mạnh ,Trần Đình Trọng ,Lien Minh ,Hạ cánh nơi anh tập 7 ,Tương Dạ 2 ,Chí Trung ly hôn ,Đi Xe không chính chủ có bị phạt không ,Đồng Tâm ở đâu ,Bạo động ở Đồng Tâm ,Dương trung quốc ,Bạo động Đồng Tâm ,Lê Đình Kình ,Vụ Đồng Tâm sáng nay ,Vụ việc Đồng Tâm ,Vụ án Đồng Tâm ,Hoàng Cảnh Du ,Vợ Nhặt ,Giá vàng ,Báo Công an ,Vũ Khắc Tiệp ,Ký sinh trùng ,Minh Đạo ,Lương Trung Kiên ,Nguyễn Tấn Dũng ,Vũ Nhôm ,Việt Trinh ,Trọng Đại ,Ốc Thanh Vân ,hoa hướng dương ,Giờ việt nam ,Canh ba ,Lời Nguyền ,Hạ Quân Tường ,Bố già ,2020 là năm con gì ,Đầu độc trà sữa ,Lời chúc năm mới ,Minh Hằng ,Nguyễn Phú Trọng ,Giáng sinh an lành ,chúc Giáng Sinh ,ảnh Giáng sinh ,Nhật thực ,lễ Giáng sinh ,lời chúc Giáng sinh ,Giáng Sinh ,Ca sĩ Bảo Yến ,Minh Thuận ,Nhà thờ Lớn Hà Nội ,Hoa vô sắc ,Hạ cánh nơi anh ,quân Đội Nhân dân Việt Nam ,Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam ,Nguyễn Bắc Son ,Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ,Hồng Vân ,Ngày Đông chí ,Lãnh Thanh ,Đông chí ,Ngân 98 ,Cờ Liên Quân ,Thế Giới Di Đông ,Đất nước ,Nguyễn Thành Chung ,Đoàn Văn Hậu ,Nguyễn Tiến Linh ,Hoa hậu Hoàn vũ thế giới ,Tiến Linh ,Thành Chung ,Nguyễn Văn Toàn ,Son môi ,Trần Lập ,Cảnh Điềm ,Ông mặt đen ,Số nguyên tố ,Lịch thi đấu Việt Nam ,Hương Giang ,tỉ số Việt Nam ,Tin The Thao Nhanh ,Tin Bao Moi Nhat ,Đặng Lê Nguyên Vũ ,Văn Lâm ,Phan Hiển ,Việt Nam Tôi ,Kẻ đâm lén ,Cầu thủ giàu nhất thế giới ,Tưởng Kình Phu ,Cao Dĩ Tường ,Động đất ở Cao Bằng ,Liên Quân ,Sinh tử tập 13 ,Thanh Duy ,Trọng Hiếu ,Tai nạn Lê Văn Lương ,Ca sĩ Duy Mạnh ,Lâm Chí Linh ,Diễm Hương ,Hoa hậu giang hồ ,Bàn thắng Tiến Linh ,Sinh tử tập 10 ,Lễ hội dừa Bến Tre ,Lê Thị Hiền ,Lý Tiểu Lộ ,Trần Long Ẩn ,Sinh Tử tập 7 ,Lý Nhã Kỳ ,Bồ Đào Nha ,Tiêu chiến ,Chung kết thế giới ,Ngày Độc thân ,Bão số 7 ,Tường San ,Song Luân ,Lich Thi Dau ,Ông Cao Thắng ,Nguyễn Hữu Linh ,Vũ Văn Ninh ,Thành Long ,Tin Bao ,Lâm Nhất ,Hoàng Văn Thụ ,Tình hình cơn bão số 5 ,Quân xa lộ ,Dự báo bão ,Tin bão số 5 mới nhất ,Đạo tình ,Thông tin bão số 5 ,Tin Bao So 5 ,Cơn bão số 5 ,Bao Binh Dinh ,Bão số 5 ,Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ,Hoàng Tử Gió ,Duy Nhân ,Giá vàng hiện nay ,Nhã Tiên ,Lối nhỏ ,Nguyễn Văn Hiến ,20 Tháng 10 ,Ngày 20 Tháng 10 ,Tự tâm ,Hay day ,Ngày Phụ nữ Việt Nam ,Hoàng Anh Gia Lai ,Mẹ tôi ,Khắc Việt ,Ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội ,Phụ Nữ Là Gì ,Nước sông Đà ,Bước qua đời nhau ,Lê Dương Bảo Lâm ,Âm Dương Sư ,Tôi biết bí mật của bạn ,Trương Bá Chi ,Tháng 10 ,Nghệ sĩ Thế Anh ,Hết thương cạn nhớ ,Nguyễn Hữu Hạnh ,Là bạn không thể yêu ,Mi Vân ,Minh Nhí ,Hương Ly ,Võ Huy Toàn ,Nguyễn Văn Bảy ,Sổ kết quả giải đặc biệt ,Đà Nẵng đấu với Thanh Hóa ,Lam Trường ,cá sủ vàng ,Bình Dương đấu với Sông Lam Nghệ An ,Hứa Vĩ Văn ,Phố lông đèn quận 5 ,Tai Nạn Cầu Thanh Trì ,Lời chúc Trung thu ,Hình ảnh trung thu ,Trò đùa tử thần ,Sĩ Thanh ,Đào Thị Hương Lan ,khai giảng ,2 tháng 9 ,Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,Đội hình Việt Nam ,Bác Hồ mất ,Tội nhận hối lộ ,Tự Long ,tháng 9 ,Bác Hồ ,Võ Đăng Khoa ,Hồ Chí Minh ,Ca sĩ Thanh Lan ,Tình hình bão mới nhất ,Nghệ sĩ nhân dân ,Thanh Lan ,Cậu Vàng ,Hoàng Anh Gia Lai đấu với Đà Nẵng ,Đi Đu Đưa Đi ,Trịnh Sảng ,Bay đến Đà Nẵng ,Ngày Thành Lập Công An Nhân Dân ,Hưng kính ,Cha ma ,Vu Lan báo hiếu ,Con Chi Chi ,Lễ Vu Lan là ngày gì ,Tô Lâm ,Nam Anh ,Trường quân đội Liệt Hỏa ,Phú Quốc ,Tình hình cơn bão số 3 ,Nguyễn Tường San ,Sử Hộ Vương ,Tin bão số 3 mới nhất ,Chè đậu đỏ ,Tháng cô hồn không nên làm gì ,Tứ Phủ ,Thông Tin Bão Mới Nhất ,Hoàng Hạnh ,bão số 3 ,tháng cô hồn ,Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh ,Thống nhất trong đa dạng ,Trương hoà Bình ,Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ,Nam Định đấu với Sông Lam Nghệ An ,Tường Linh ,Lệ Quyên ,Ngày giờ Việt Nam ,Điều ba mẹ không kể ,Trần Minh Ánh ,Hà Văn Nam ,Bay tới Cần Thơ ,Toàn Chức Cao Thủ ,Về nhà đi con tập 70 ,Bảo Anh ,Trịnh Thăng Bình ,Nhậm Đạt Hoa ,Trần Bắc Hà ,Về nhà đi con Bao nhiêu tập ,Cầu thang ,Nam Định đấu với Thanh Hóa ,Hoàng Lê Giang ,Nhật Lê ,Vua sư tử ,Lễ tân ,Phố cổ Hội An ,Bãi Tư Chính ,Thanh Hóa đấu với Sông Lam Nghệ An ,Sóng Gió ,Hội An ,Cuộc đua kỳ thú ,Bình Dương đấu với Nam Định ,Dân Số Việt Nam ,Mẹ kế ,Sông Lam Nghệ An đấu với Đà Nẵng ,Hào Tình 2 ,Ban Kinh tế Trung ương ,Nguyễn Văn Thắng ,Lê Thanh Thản ,Việt Anh ,tháng 7 ,Quyền Linh ,Bao Gia Lai ,Đường Nghệ Hân ,Gia Đình Việt Nam ,Mở lon Việt Nam ,Mê cung tập 20 ,Ngày Gia đình Việt Nam ,bão số 2 ,Công thức tính lãi suất ,Ma đạo tổ sư ,Tap tap ,Để Mị nói cho mà nghe ,Ngày Báo Chí Việt Nam ,Ngày Nhà Báo Việt Nam ,Đề thi văn ,Tai nạn ở Hòa Bình ,Sân bay lớn nhất Việt Nam ,Nam Định đấu với Đà Nẵng ,ngày của mẹ ,Đen ,Tra điểm thi vào 10 ,Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Pháp ,Thanh tra Bộ Xây dựng ,Trương Duy Nhất ,Ngày của bố ngày của ba ,Ngày của Cha ,Mê Cung tập 13 ,Lý Hiển Long ,Hà Lan đấu với Anh ,Nguyễn Văn Thể ,Độ ta không độ nàng là gì ,Dương Khắc Linh ,Ngày Quốc tế thiếu nhi thế giới ,Cầu Tân Nghĩa ,Chị hiểu hôn ,Đinh Hiền Anh ,Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi ,Quốc tế thiếu nhi ,Nguyễn Văn Tố ,nấm mối ,Đình Trọng ,Thanh Hóa đấu với Nam Định ,Đinh Bảo Yến ,Sang thu ,Báo nói dân trí ,Chị Trợ Lý Của Anh ,Khu công nghiệp Việt Hương ,Me cung tap 10 ,Mê cung tập 9 ,Vương Nguyên ,Hoàng Anh Gia Lai đấu với Bình Dương ,Đỗ Nhật Nam ,Pháp công Luân ,Diêu Tử Linh ,Phap luan cong la gi ,Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ,Pháp luân công ,Ngày sinh Bác Hồ ,Từ Hiểu Đông ,Hội nghị Trung ương 10 ,Vu an moi o binh duong ,Hải Phòng đấu với Thanh Hóa ,Sinh Nhật Bác Hồ ,Hoa xác thối ,Phú Lê ,Ảnh Bác Hồ ,Mê cung tập 7 ,Ghế tình yêu ,Bình Dương ,Bao ha tinh ,Cá nược ,Vợ ba ,Tổng Thư ký Liên hợp quốc ,Người vợ ba ,Tổng bí thư Nguyễn Phú ,Ket qua ,Tề Trí Dũng ,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ,Du Thiên ,Hải Phòng đấu với Sông Lam Nghệ An ,Nguyễn Bá Cảnh ,Lời chúc Ngày của mẹ ,Văn Kính Dương ,Trần Quốc Vượng ,Yêu được không ,Mê Cung tập 5 ,Hoàng Anh Gia Lai đấu với Nam Định ,Bến Tre ,Nam sinh Phú Thọ ,Vụ án Đoàn Thị Hương ,Hồng Tơ ,Lê Mạnh Hà ,Đoàn Thị Hương ,Về nhà đi con tập 20 ,Mê cung Tập 3 ,Lê Bình ,Trần Văn Chơn ,Dinh Độc Lập ,Xe hơi ,tháng 5 ,Hoàng Anh Gia Lai đấu với Thanh Hóa ,Về nhà đi con tập 13 ,Hoàng tồ ,Thủ tướng Anh ,Vương Tổ Hiền ,Mê cung tập 1 ,Khởi tố Nguyễn Hữu Linh ,Việt Nam Cộng hòa ,Mê cung ,Lễ hội ánh sáng quận 7 ,Đảo nam du ,Về nhà đi con tập 10 ,Về nhà đi con tập 9 ,Yeu lam ,Nghệ sĩ Lê Bình ,điều hòa ,Sơn Tùng ,Chu Văn Sơn ,Nguyễn Phú Trọng mới nhất ,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu ,Về nhà đi con tập 7 ,Thiên Linh Cái ,Ông Nguyễn Phú ,Vàng Anh ,Ông Nguyễn Phú Trọng ,Ngân hàng ,Trịnh Tú Văn ,Về nhà đi con tập 5 ,Đóa Nhi ,Về nhà đi con tập 3 ,Trương Đan Phong ,Về nhà đi con tập 2 ,Quỷ đỏ ,Về nhà đi con Tập 1 ,Thi năng lực ,Trần Đình Sang ,Hố đen vũ trụ ,Lỗ đen ,Hố đen ,Tân Ỷ Thiên Đồ lông Ký ,Chế Linh ,Ninh Bình ,Kha Ly ,Văn khấn Thanh Minh ,Nghe si anh tu qua doi ,Nghe si Anh vu qua doi ,Về nhà đi con ,Trịnh Công sơn ,Nghệ sĩ Anh Vũ ,Anh Vũ mất ,Tình yêu ngày Cá tháng Tư ,Cá Tháng Tư Là Ngày Gì ,Tổng điều tra dân số ,Hưng Yên ,Tháng tư về ,ngày thành lập Đoàn ,Lễ hội hoa anh đào ,Tháng Tư ,Cá tháng Tư ,Trung Nguyên ,Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau ,Chúng ta ,Yêu Nhầm Bạn Thân ,Nguyễn Vũ Trường Sơn ,Thành phố Hồ Chí Minh ,Mẹ yêu ,Tô Anh Dũng ,8 tháng 3 ,ngày Quốc tế Phụ nữ ,Phụ nữ ,Ỷ Thiên Đồ lông Ký ,Quốc tế Phụ nữ ,Cấm đường Hà Nội ,Thủ đô nước Anh ,Long Nhật ,Đảo Thị Tứ ,Thầy thuốc Việt Nam ,Minh Như ,Ngày Thầy thuốc Việt Nam ,Mối tình đầu của tôi tập 20 ,Mối Tình Đầu Của Tôi ,Chả cá Lã Vọng ,Cấm đường ,Hội nghị thượng đỉnh là gì ,Ga Đồng Đăng ,Á hậu Thư Dung ,Vụ án Thiên Linh Cái ,Mi 9 ,Đại Nhân ,Tiền nhiều để làm gì ,Sơn Đông Lỗ Năng ,Mối Tình Đầu ,Phan Anh ,Nguyễn Thị Thu ,Mối tình đầu của tôi - Tập 2 ,Thần đồng đất Việt ,Chủ tịch và cái kết ,đền Trần Nam Định ,Đời là thế thôi ,Nhẫn vàng ,Tình Đầu Thơ Ngây ,Dung nguoi dung thoi diem ,lễ Tình nhân ,Bình An ,Ngày lễ Tình nhân ,Bài cúng hóa vàng ,Xem K ,Cúng khai trương ,văn khấn hóa vàng ,Đông Cung ,Kỷ Hợi ,An khang thịnh vượng ,Năm Kỷ Hợi ,lì xì ,bao lì xì ,Ngày Thần tài ,ngày thành lập Đảng ,Mối tình đầu của tôi - Tập 9 ,Mối Tình Đầu Của Tôi tập 7 ,Bài cúng Táo Quân ,Việt Nam - Nhật Bản đá lại ,Hoàng Công Lương ,Việt Nam đá lại với Nhật Bản ,Phụ lục tình yêu ,Trận Việt Nam - Nhật Bản ,Viet Nam thua nhat ban ,Táo quân ,Ket qua viet Nam nhat ban ,Việt Nam đấu với Nhật Bản ,Tính ngày ,Mối tình đầu của tôi tập 5 ,Mối tình đầu của tôi tập 3 ,Cầu thủ Nhật Bản ,Bao The Thao ,Việt Nam Nhật Bản ,Đối thủ tiếp theo của Việt Nam ,Đinh La Thăng ,Cơ hội đi tiếp của Việt Nam ,Thanh Trần ,Việt Nam đi tiếp ,Mối tình đầu của tôi tập 1 ,Nguyễn Thị Quyết Tâm ,Mối tình đầu của tôi Việt nam ,Tinh trùng ,đi bão ,vườn hoa Hà Đông ,Đường về nhà của cún con ,Trương Vũ Kỳ ,Nguyễn Trọng Tạo ,Thư Dung ,Bến Lức ,Luật An ninh mạng ,Lời Chúc Năm Mới Cho Người Yêu ,tai nạn ,chúc năm mới ,sân bay Vân Đồn ,bão số 1 ,Ngân Văn Đại ,Đinh Tiến Đạt ,Hinh Giang Sinh ,Quà Giáng sinh ,Trương Nam Thành ,Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ,Hồ Tấn Tài ,Ở Nhà Một Mình ,Nghệ Sĩ Anh Tú ,Hoa hậu Lan Anh ,Phan Thanh Hậu ,Hoa Hậu Nguyễn Thị Hà ,Hoa hậu Hoàn vũ ,Đinh Thanh Bình ,Nguyễn Thị Hà ,ngư lôi ,Văn Quyến ,niềm tin chiến thắng ,Quốc Kỳ Việt Nam ,Tai nạn đi bão ,Vũ Văn Thanh ,Giá Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau ,Nguyễn Văn Quyết ,Văn Quyết ,Doi Hinh Ra San Toi Nay ,Nguyễn Thành Tài ,Việt phủ Thành Chương ,Minh Tú ,Đội Hình Ra Sân Việt Nam ,Á hậu Thanh Tú ,Tai Nạn Cầu Chương Dương ,hoa Huong Duong vẽ ,công Dương ,thông báo nghỉ bão ,Trần Minh Vương ,hoa hướng dương tự vẽ ,Gia Lai ,Đặng Thanh Bình ,Vì Yêu Mà Đến Tập Mới Nhất ,Van Toan ,Thông Tin Bão ,cá tra dầu ,Nguyễn Hữu Tín ,Tin Tức Mới ,Nguyễn Thanh Hóa ,Ngày Quốc tế Nam giới ,Báo Dân Trí ,Bão Mới Nhất ,sân Vận Động Hàng Đẫy ,cầu Chương Dương ,tình hình bão ,Huy Cung ,lễ Vu lan báo hiếu ,Đinh Thanh Trung ,ông Đinh La Thăng ,người thầy ,Lời chúc ,Ca sĩ Đinh Hiền Anh ,Thơ Về Thầy Cô ,Dong Thang Thien ,Con bò ,Người Đàm Phán ,Vì yêu mà đến ,San Hang Day ,Tiểu Sử Đinh La Thăng ,vội vàng ,ngày hội Hoa hướng dương ,Trấn Thành ,Sinh Nhật Liên Quân ,Hà Tĩnh ,Phap Luat Bao Moi ,hoa dã quỳ ,bão số 10 ,Hồ Nhất Thiên ,Hải Băng ,Quốc tế Nam Giới ,Sân Vận Động Quốc Gia Mới ,Liên minh Công lý ,ong vò vẽ ,chấp nhận ,Phan Văn Khải ,Cung Đường Tội Lỗi ,Cờ Pháp ,Tinh Hinh Bao So 9 Moi Nhat ,Nam Thư và Anh Tú ,Hoa Hậu Bán Dâm ,Đoàn Dạ Ly ,Tin Moi Nhat Bao So 9 ,Thong Tin Bao So 9 ,Tin bão số 9 mới nhất ,Tình Hình bão số 9 ,Tin Tuc Bao So 9 ,Côn Đảo ,Động Đất Hà Nội ,đông trùng hạ thảo ,Hinh Anh Giang Sinh ,Thiếu tướng Trần Công Trường ,Quần Đảo Trường Sa ,Đại Đường Võ Lâm ,bão số 9 ,Tin bão số 9 ,Ác quỷ ma sơ ,Anh Đang Ở Đâu Đấy ,Bão số ,Như lời đồn ,Anh đang ở đâu đấy anh ,việt vị là gì ,Hóa ra anh vẫn ở đây ,La Tấn Đường Yên ,đầu số Mới ,Đường Yên ,đổi đầu số ,Đạt G ,tân Chủ tịch nước ,Chủ tịch nước mới ,Bài Viết Về Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 10 ,Hà Việt Dũng ,Loi Chuc 20 10 ,Em không thể ,Phụ nữ Việt Nam ,Nguyễn Thị Nga ,ngày Doanh nhân Việt Nam ,Mẹ Nấm ,10 Tháng 10 ,Giải phóng Thủ đô ,Nguyễn Duy Trung ,Tieu Su Nguyen Phu Trong ,Tập Cận Bình ,Lê Kiên Thành ,Nguyễn Trọng Tài ,Bai Viet Ve Trung Thu ,Ai Sẽ Làm Chủ Tịch Nước ,Chuyển Đổi Đầu Số ,Lâm Thanh Hà ,Bao Moi Dan Tri ,Tin Moi Nhat ,Chủ tịch nước ,Trịnh Diễm Lệ ,Chinh Phu ,Báo Nhân Dân ,Nguyễn Bá Thanh ,Dân trí ,Á hậu 1 ,Thoi Su ,Đặng Thu Thảo ,Tỉ Lệ Cược ,ung thư dạ dày ,Cao Vân Tường ,Á Hậu T M L ,Vuông Vuông Tròn ,lễ khai giảng ,Thư Dung Bán Dâm ,ngày khai giảng ,9 cơn bão ,bão ở Nhật Bản ,Minh Vương ,Bàn thắng của Văn Toàn ,Lai Lai Lộ Ảnh ,Trọng tài Hàn Quốc ,Hàn Quốc Và Nhật Bản ,Tai Lien Quan ,Cúng Cô Hồn Tháng 7 ,Trương Hinh Dư ,Hoán đổi ,Lai Lai ,Kinh Vu Lan Báo Hiếu ,Lễ Vu Lan Và Tháng Cô Hồn ,The Thao Van Hoa ,Hi công lược ,Lễ Vu Lan Là Gì ,lễ vu lan ,Cung Đường Tội Lỗi Tập 7 ,tòa nhà cao nhất Việt Nam ,Lý Băng Băng ,Trịnh Gia Dĩnh ,Xa Thi Mạn ,Trần Việt Tân ,vua Càn Long ,Càn Long ,Phan Thị Mơ ,Vũ Đông Càn Khôn ,Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 ,Cung Duong Toi Loi Tap 5 ,Cầu Vàng Đà Nẵng ,công lược ,Vụ Tai Nạn Mới Nhất ,Trường Sinh Quyết ,Hòa Bình ,Nghị quyết Trung ương 7 ,Lê Đăng Dũng ,Á hậu Tú Anh ,Bão Sơn Tinh ,báo thời ,Bí thư Hà Giang ,Tình Hình Bão Hiện Nay ,Con Bao So 3 ,Bao So 3 Tin Moi Nhat ,tâm sự ,Người ta có thương mình đâu ,Cơn Bão Mới Nhất ,Hà Giang ,Băng Di ,Sơn La ,Tin bão số 3 ,Hoàng Anh Gia Lai Đấu Với Cần Thơ ,Dự Đoán Tỉ Số Tối Nay ,Đặng Văn Hiến ,Khả Ngân ,Đội Hình Bỉ ,Lịch Bán Kết ,triển lãm cơ thể người ,Lê Nam Trà ,quạt điều hòa ,Kết Quả Bỉ Và Nhật Bản ,Kết Quả Trận Bồ Đào Nha ,Nhat Va Bi ,Bi Nhat ,Bỉ và Nhật Bản ,Phan Huy Lê ,Tỉ Số Anh Và Bỉ ,Nhat Ban Ba Lan ,Lũ Hà Giang ,Anh và Bỉ ,thể thao Việt Nam ,Hai đứa trẻ ,Thổ Nhĩ Kỳ ,bé Nhật Linh ,Lời Chúc Ngày Của Cha ,Xem Lại Trận Đấu Tối Qua ,Ngày Của Cha Ở Việt Nam ,Tam Sinh Tam Thế ,Phù Dao ,cá tầm ,Đội hình Pháp ,Tú Lơ Khơ ,Tổng Bí thư ,An Ninh Mạng Là Gì ,Luật An Ninh Mạng Việt Nam ,Luật An Ninh Mạng Mới ,Nha Cai ,thông qua luật an ninh mạng ,Nội dung Luật An ninh mạng ,Luat Dac Khu La Gi ,Mạng Xã Hội Việt Nam ,Dự thảo Luật An ninh mạng ,Luật An Ninh Mạng Là Gì ,An Giang ,Giờ Nga ,Dự Thảo Luật Đặc Khu Kinh Tế ,3 Đặc Khu Kinh Tế ,Bắc Vân Phong Ở Đâu ,dự luật an ninh mạng ,Bắc Vân Phong ,Bình Thuận ,luật Đặc khu ,Ông Đinh Mạnh Thắng ,Bản Đồ Việt Nam ,Việt Nam Bán Đất Cho Trung Quốc ,Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn ,đặc khu kinh tế ,Hoàng Sa ,Quốc Cơ Quốc Nghiệp ,Vũ Đình Duy ,Dự án số 1 ,cầu Cao Lãnh ,Thanh Bi ,Minh Cung Nhau Dong Bang ,khai quật tử thi ,Vân Đồn ,Lâm Á Hân ,Chung Hân Đồng ,lễ Phật đản ,Luật Sư Vô Pháp ,sinh nhật Bác ,hiệp sĩ đường phố ,Phố Đi Bộ Hà Nội ,Đã Đến Lúc ,Phan Anh Minh ,phố đi bộ Trịnh Công Sơn ,Hội nghị Trung ương 7 ,Thơ Về Mẹ ,Trần Bá Dương ,Trần Cẩm Tú ,Các Mác ,chính sách tiền lương ,Gia Linh ,Người Lai ,Ông Đinh La Thăng kháng cáo ,Tin Tuc The Gioi Quan Su ,Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3 ,Xem Gia Vang ,Phan Văn Anh Vũ ,trường Nguyễn Khuyến ,Nguoi Bi An ,Giai Điệu Chung Đôi Tập 10 ,Tài xế bẻ lái ,Sa Mạc Khô Hạn Nhất Thế Giới ,Giai Điệu Chung Đôi Tập 9 ,ngày Cá tháng Tư ,Bằng Lái Xe Quốc Tế Có Được Lái Xe Ở Việt Nam ,Mặt Nạ Phòng Độc ,Bằng Lái Quốc Tế Tại Việt Nam ,Tieu Su Phan Van Khai ,Mã Trường ,Gia Đình Phan Văn Khải ,Ngày Nói Dối ,Các Đời Thủ Tướng Việt Nam ,Ngày Nhập Ngũ ,Phan Văn Khải từ trần ,Trần Anh Tú ,sinh con thuận tự nhiên ,Giai Điệu Chung Đôi Tập 7 ,thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ,Phó Bí Thư Tỉnh Thanh Hóa ,Nguyễn Văn Dương ,Tiểu Sử Nguyễn Thanh Hóa ,Lời Chúc Quốc Tế Phụ Nữ ,Hương à ,Ca sĩ Nam Khang ,Nam Khang ,Người yêu tôi không có gì để mặc ,Yêu nhầm người ,Hoa hậu chuyển giới Quốc tế ,Võ Hòa Thuận ,nước hoa vùng kín ,Tình Bạn Tri Kỷ ,Thuận Nguyễn ,Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam ,Lãi Suất Ngân Hàng ,Chính trị bình dân ,Thủ tướng Phan Văn Khải ,Tông Xe Ở Bình Dương ,Tai Nạn Bình Dương ,Cúng Thần Tài Thổ Địa ,Cúng Khai Trương Đầu Năm ,Hoa hậu Đặng Thu Thảo ,Chiến binh báo đen ,Nắng 2 ,chương trình Táo quân ,Chu Thị Bình ,Lễ Cúng Thần Tài ,Cau Chuyen Dau Nam ,Cúng Thần Tài ,Tin Gia Lai ,Câu Chúc Năm Mới ,Vụ Án Ở Bình Tân ,Hoa Du Kí Tập 13 ,Hoa Du Ký Tập 13 ,Cầu Thủ Duy Mạnh ,Thiên nga ,Nhật Linh Nhật Bản ,Hoa Du Ký Tập 10 ,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ,Lê Thị Nhật Linh ,Sân Vận Động Thống Nhất ,Huân Chương Lao Dong Hang 3 ,Đá Lại Trận Chung Kết ,Xem Ti Vi ,Lại Thanh Hương ,cầu Nhật Tân ,Nguyễn Lân Trung ,Hồng Duy ,Hoa Du Ký Tập 9 ,Ti Le Ca Cuoc ,Bố Đinh La Thăng ,Tin The Thao Moi Nhat ,Vì yêu mà đến tập 20 ,Tin Tuc The Thao ,Tỉ Số Trận Đấu ,Cầu Thủ Vũ Văn Thanh ,Tin thể thao ,Hoa Du Ký Tập 7 ,Đinh La Thăng Mới Nhất ,Hoa Du Ký Tập 5 ,Đinh La Thăng Bị Khởi Tố ,Trong trí nhớ của anh ,Hoa Du Ký Tập 3 ,Ron Phan ,Vu Nhom Khai Gi ,Hoa Hậu Hoàn Vũ Chung Kết ,vụ nổ ở Bắc Ninh ,Hoa Du Kí Tập 3 ,Tiến Dũng ,Nổ kho đạn ở Gia Lai ,Yêu 5 ,Trương Quân Ninh ,Tin Bao Moi ,bức xạ ,Hoa Du Ký ,Lời Chúc Giáng Sinh Ý Nghĩa Cho Bạn Bè ,Bang Bang 2 ,lời chúc Giáng sinh ý nghĩa ,Loi Chuc Giang Sinh Cho Nguoi Yeu ,Tin Tức Bão ,Vũ Nhôm Làm Lộ Bí Mật Gì ,Đi để trở về 2 ,Vụ Chặt Đầu Ở Bình Dương ,Chặt Đầu Ở Bình Dương ,Vu An Chat Dau O Binh Duong ,Hoa Du Ki ,giang hồ chợ mới ,Ưng Đại Vệ ,Lê Giang ,Lê Quốc Phong ,vợ Bình Minh ,Tiến sĩ Đoàn Hương ,dương cầm ,hoa sữa ,Tôn Tịnh Nhã ,Tiêm Thuốc Độc Tử Hình ,Hoa Hau The Gioi ,Giang Thần ,Bao 13 ,Vi Yeu Ma Den Tap 9 ,Uyên Linh ,Bão Số 13 ,Công Thủ Đạo ,Hoa Hau Dai Duong ,Trịnh Văn Bô ,Diệu Nhi Và Anh Tú ,Lê Minh Khái ,Thanh Hằng ,Người Ta Nói

Tin Thể thao

Tin sáng (20/2): Muốn Lee Nguyễn trở lại, CĐV Việt Nam làm điều đặc biệt

Tin sáng (20/2): Muốn Lee Nguyễn trở lại, CĐV Việt Nam làm điều đặc biệt

CĐV Việt Nam “thi nhau“ kêu gọi Lee Nguyễn trở lại V.League; Barca sắp mua chân sút mới; Man City quyết tâm kháng cáo án phạt của UEFA; Leicester tìm cách chiêu mộ Lallana; Ozil lỡ trận đấu với Arsenal tại Europa League. 

Tin Kinh tế

Mạnh tay với tàu cá vi phạm

Mạnh tay với tàu cá vi phạm

Bình Định là địa phương có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất ở khu vực miền Trung, là một trong những “điểm nóng” về tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp.

Tin 4Teen

Máy nông nghiệp thông minh của thanh niên ''lập dị''

Máy nông nghiệp thông minh của thanh niên ''lập dị''

Từng bị gọi là người ''lập dị'' khi sáng chế những chiếc máy kỳ quặc chẳng giống ai, Tạ Đình Huy đã cho ra đời chiếc máy nông nghiệp thông minh với 15 chức năng hữu ích cho nhà nông.

Tin Pháp luật

Băng trộm xe máy chuyên nghiệp sa lưới

Băng trộm xe máy chuyên nghiệp sa lưới

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy. Mục tiêu của các đối tượng là các loại xe đắt tiền, dễ tiêu thụ.

Tin Kỳ thú

Nhà hàng ở Nam Phi lập kỷ lục Guiness thế giới với 207 loại sữa lắc

Nhà hàng ở Nam Phi lập kỷ lục Guiness thế giới với 207 loại sữa lắc

Nhà hàng Gibson''s phục vụ đa dạng các thức uống "lạnh đến buốt óc" có sự pha trộn từ nutella - hỗn hợp socola và hạt phỉ và mascarpone cho tới bánh phomai Oreo, cùng với thực đơn đồ ăn rất phong phú.